Informujeme Vás, že Vaše údaje uschovávame za účelom splnenia zmluvy a následné preukázanie splnenia zmluvných podmienok. Vaše údaje, ktoré ste zadali, nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou ak v čase plnenia zmluvy tretia osoba je našim dodávateľom. V tomto prípade dodávatelia nie sú oprávnení uschovávať, využívať alebo zverejniť osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našej spoločnosti.So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov.